.

.

توصیه کودی گندم

نحوه مصرف: بذر مال

نوع کود: کود کلات روی ۲۰ ٪

میزان مصرف: ۲۰۰ گرم کود بازای ۲۰۰ کیلوگرم بذر

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات روی ۲۰٪ (۱ کیلوگرم) و کود مایع مخصوص گندم (۲ لیتر)

میزان مصرف: ترکیب در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۲ کیلوگرم) ، کود کلات آهن ۱۰٪ غنی شده (۲ کیلوگرم)

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۴ کیلوگرم) ، کود مخصوص گندم (۴ لیتر)

توضیحات :

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه کودی فوق مناسب گندم آبی عمومی می باشد و در صورت بروز کمبود و شرایط مختلف قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در گندم آبی یا دیم میتوان در تمامی محلول پاشی ها از کود مایع مخصوص گندم استفاده گردد.
  • در گندم دیم؛ مرحله ۴ به صورت محلول پاشی (۲ الی ۳ کیلوگرم کود پتاسیم ۳۵٪ در ۱۰۰۰ لیتر آب) مصرف شود .
  • در گندم دیم؛ در صورت کاهش بارندگی میتوان بسته به شرایط مراحل ۳ یا ۴ را حذف نمود.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.