.

کودهای مخصوص

محصولات این دسته شامل کودهای مایع مخصوص و ویژه تفکیک شده برای گیاهان زراعی و باغی است که دارای فرمولاسیون متناسبی از عناصر ماکرو و میکرو بر اساس نیازهای تغذیه ای هر گیاه میباشد. این کودها به عنوان تقویتی عمومی و بهبود دهنده رشد در مراحل رشد قابل مصرف می باشد.

By: کودهای مخصوص
205,000 تومان
By: کودهای مخصوص
200,000 تومان
By: کودهای مخصوص
200,000 تومان
By: کودهای مخصوص
200,000 تومان
By: کودهای مخصوص
190,000 تومان
By: کودهای مخصوص
190,000 تومان
By: کودهای مخصوص
190,000 تومان
By: کودهای مخصوص
185,000 تومان
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
205,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص یونجه با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش پنجه زنی

افزایش ضخامت ساقه

افزایش تعداد چین قابل برداشت


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۳٪ - فسفر قابل جذب ۰/۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۲٪ - منیزیم محلول ۰/۴٪ - کلسیم محلول ۰/۰۴٪ - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۱٪ - مس محلول ۰/۵٪ - بُر محلول ۰/۰۳٪


شماره ثبت ماده کودی :

۹۷۷۲۳

200,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص زعفران با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش تولید کلاله زعفران

افزایش تعداد و وزن پیازها

بهبود عملکرد کمی و کیفی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴/۵٪ - فسفر قابل جذب ۱٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۵٪ - آهن محلول ۲/۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۴۱۳۵۶

(1)
200,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص گوجه فرنگی با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

تقویتی عمومی و بهبود دهنده رشد

جلوگیری از عارضه پوسیدگی گلگاه(BER)

افزایش بریکس محصول

بهبود چشمگیر رنگ محصول

افزایش بازارپسندی

بهبود گل دهی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۳٪ - فسفر قابل جذب ۰/۱٪ - پتاسیم محلول در آب ۰/۲٪ - منیزیم محلول ۰/۳٪ - کلسیم محلول ۰/۰۵٪ - آهن محلول ۱/۵٪ - روی محلول ۲٪ - مس محلول ۰/۲٪ - منگنز محلول ۰/۲٪ - بر محلول ۰/۰۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۰۶۹۸۸

(1)
200,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص گندم با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش تعداد پنجه زنی

افزایش طول سنبله و وزن هزار دانه

افزایش ضخامت ساقه گندم


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۲٪ - فسفر قابل جذب ۰/۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - منیزیم محلول ۰/۳٪ - کلسیم محلول ۰/۲٪ - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۱٪ - مس محلول ۰/۱٪ - منگنز محلول ۰/۱٪


شماره ثبت ماده کودی :

۰۵۲۰۹

190,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص حبوبات با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

کمک به رشد رویشی و زایشی

افزایش غلاف بندی و تناژ

افزایش گل دهی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۳/۸٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۵٪ - آهن محلول ۲/۵٪ - روی محلول ۲/۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۵۵۸۳۴

190,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص مرکبات با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

بهبود رشد رویشی و زایشی

افزایش شفافیت پوسته

یک سایز شدن محصول


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - پتاسیم محلول در آب ۲٪ - کلسیم محلول ۰/۲٪ - آهن محلول ۲٪ - منگنز محلول ۰/۰۴٪


شماره ثبت ماده کودی :

۳۷۹۶۲

(2)
190,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص خرما با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

تقویتی عمومی و بهبود دهنده رشد خرما

افزایش درشتی محصول و بازارپسندی

بهبود طعم و مرغوبیت


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۰/۶٪ - کلسیم محلول ۰/۸٪ - آهن محلول ۱/۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۸۶۴۵۷

185,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص هندوانه با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

تقویتی و بهبود دهنده رشد

بهبود رنگ و طعم هندوانه

افزایش سایز


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۲٪ - کلسیم محلول ۰/۷٪ - آهن محلول ۱/۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۸۷۰۵۷

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص سبزیجات با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش سبزینگی

افزایش چین قابل برداشت

بهبود طعم و کیفیت محصول


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪  - آهن محلول ۳٪ - روی محلول ۳٪


شماره ثبت ماده کودی :

۳۷۹۵۹

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص پسته با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

بهبود انس و عیار پسته

جلوگیری از پوکی های رایج

جلوگیری از زود و دیر خندانی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - فسفر قابل جذب ۰/۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۰/۶٪ - کلسیم محلول ۰/۳٪ - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۵٪ - منگنز محلول ۰/۰۸٪


شماره ثبت ماده کودی :

۲۳۹۹۴

(1)
موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص انگور با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش وزن خوشه انگور

مرغوبیت و درشت شدن محصول

بهبود طعم و رنگ


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - منیزیم محلول ۲٪ - آهن محلول ۳٪ - منگنز محلول ۰/۰۱٪


شماره ثبت ماده کودی :

۹۸۱۳۱

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص صیفی جات با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

بهبود بوته بندی

تقویت کننده عمومی

افزایش چین قابل برداشت


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۵٪ - منیزیم محلول ۰/۲۵٪ - آهن محلول ۴٪ - روی محلول ۴٪ - مس محلول ۰/۲٪ - منگنز محلول ۰/۷٪


شماره ثبت ماده کودی :

۹۳۳۴۱

(2)
موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص پیاز با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش دوام انبارداری

بهبود سایز محصول

افزایش مرغوبیت و بازارپسندی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۳٪ - فسفر قابل جذب ۱/۱٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۷٪ - منیزیم محلول ۰/۱٪ - آهن محلول ۰/۰۲٪ - روی محلول ۴٪ - مس محلول ۰/۵٪ - منگنز محلول ۰/۰۴٪ - بُر محلول ۰/۰۴٪


شماره ثبت ماده کودی :

۷۵۲۶۹

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص ذرت با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

قابل استفاده در ذرت دانه ای و علوفه ای

افزایش ارتفاع ذرت و بهبود تلقیح

افزایش تراکم و ایجاد نظم دانه

جلوگیری از کچلی در مزرعه


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۳٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - منیزیم محلول ۰/۵٪  - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۳٪ - مس محلول ۰/۲۵٪ - منگنز محلول ۳٪


شماره ثبت ماده کودی :

۴۱۵۶۱

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص برنج با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش پنجه زنی و خوشه بندی

زود رس شدن محصول

جلوگیری از ورس


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴/۵٪ - فسفر قابل جذب ۱/۲٪ - پتاسیم محلول در آب ۲٪ - منیزیم محلول ۰/۲٪ - کلسیم محلول ۰/۰۴٪ - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۲٪ - مس محلول ۰/۲٪ - منگنز محلول ۰/۳٪ - بُر محلول ۰/۰۴٪


شماره ثبت ماده کودی :

۸۳۷۶۰

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص خیار با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش گل دهی

افزایش چین قابل برداشت

یک سایز شدن و بازار پسندی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۵٪ - منیزیم محلول ۱/۵٪ - آهن محلول ۲/۷٪ - روی محلول ۳٪ - منگنز محلول ۱٪ - بُر محلول ۰/۰۱٪


شماره ثبت ماده کودی :

۴۲۷۲۹

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص کلزا با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

جلوگیری از ریزش دانه های روغنی

افزایش گل دهی و طول ساقه

افزایش غلاف دهی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - آهن محلول ۳٪ - روی محلول ۳/۵٪ - بُر محلول ۰/۰۱٪


شماره ثبت ماده کودی :

۲۶۸۹۷

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص چغندرقند با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش عیار قند

دوکی شکل شدن غده ها

افزایش راندمان و شکر قابل استحصال


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - کلسیم محلول ۰/۳٪ - آهن محلول ۰/۰۲٪ - روی محلول ۴٪ - مس محلول ۰/۰۱٪


شماره ثبت ماده کودی :

۰۸۶۵۹

By: کودهای مخصوص
205,000 تومان
By: کودهای مخصوص
200,000 تومان
By: کودهای مخصوص
200,000 تومان
By: کودهای مخصوص
200,000 تومان
By: کودهای مخصوص
190,000 تومان
By: کودهای مخصوص
190,000 تومان
By: کودهای مخصوص
190,000 تومان
By: کودهای مخصوص
185,000 تومان
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
By: کودهای مخصوص
موجود نیست
205,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص یونجه با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش پنجه زنی

افزایش ضخامت ساقه

افزایش تعداد چین قابل برداشت


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۳٪ - فسفر قابل جذب ۰/۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۲٪ - منیزیم محلول ۰/۴٪ - کلسیم محلول ۰/۰۴٪ - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۱٪ - مس محلول ۰/۵٪ - بُر محلول ۰/۰۳٪


شماره ثبت ماده کودی :

۹۷۷۲۳

200,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص زعفران با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش تولید کلاله زعفران

افزایش تعداد و وزن پیازها

بهبود عملکرد کمی و کیفی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴/۵٪ - فسفر قابل جذب ۱٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۵٪ - آهن محلول ۲/۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۴۱۳۵۶

(1)
200,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص گوجه فرنگی با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

تقویتی عمومی و بهبود دهنده رشد

جلوگیری از عارضه پوسیدگی گلگاه(BER)

افزایش بریکس محصول

بهبود چشمگیر رنگ محصول

افزایش بازارپسندی

بهبود گل دهی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۳٪ - فسفر قابل جذب ۰/۱٪ - پتاسیم محلول در آب ۰/۲٪ - منیزیم محلول ۰/۳٪ - کلسیم محلول ۰/۰۵٪ - آهن محلول ۱/۵٪ - روی محلول ۲٪ - مس محلول ۰/۲٪ - منگنز محلول ۰/۲٪ - بر محلول ۰/۰۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۰۶۹۸۸

(1)
200,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص گندم با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش تعداد پنجه زنی

افزایش طول سنبله و وزن هزار دانه

افزایش ضخامت ساقه گندم


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۲٪ - فسفر قابل جذب ۰/۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - منیزیم محلول ۰/۳٪ - کلسیم محلول ۰/۲٪ - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۱٪ - مس محلول ۰/۱٪ - منگنز محلول ۰/۱٪


شماره ثبت ماده کودی :

۰۵۲۰۹

190,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص حبوبات با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

کمک به رشد رویشی و زایشی

افزایش غلاف بندی و تناژ

افزایش گل دهی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۳/۸٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۵٪ - آهن محلول ۲/۵٪ - روی محلول ۲/۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۵۵۸۳۴

190,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص مرکبات با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

بهبود رشد رویشی و زایشی

افزایش شفافیت پوسته

یک سایز شدن محصول


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - پتاسیم محلول در آب ۲٪ - کلسیم محلول ۰/۲٪ - آهن محلول ۲٪ - منگنز محلول ۰/۰۴٪


شماره ثبت ماده کودی :

۳۷۹۶۲

(2)
190,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص خرما با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

تقویتی عمومی و بهبود دهنده رشد خرما

افزایش درشتی محصول و بازارپسندی

بهبود طعم و مرغوبیت


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۰/۶٪ - کلسیم محلول ۰/۸٪ - آهن محلول ۱/۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۸۶۴۵۷

185,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص هندوانه با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

تقویتی و بهبود دهنده رشد

بهبود رنگ و طعم هندوانه

افزایش سایز


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۲٪ - کلسیم محلول ۰/۷٪ - آهن محلول ۱/۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۸۷۰۵۷

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص سبزیجات با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش سبزینگی

افزایش چین قابل برداشت

بهبود طعم و کیفیت محصول


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪  - آهن محلول ۳٪ - روی محلول ۳٪


شماره ثبت ماده کودی :

۳۷۹۵۹

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص پسته با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

بهبود انس و عیار پسته

جلوگیری از پوکی های رایج

جلوگیری از زود و دیر خندانی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - فسفر قابل جذب ۰/۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۰/۶٪ - کلسیم محلول ۰/۳٪ - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۵٪ - منگنز محلول ۰/۰۸٪


شماره ثبت ماده کودی :

۲۳۹۹۴

(1)
موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص انگور با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش وزن خوشه انگور

مرغوبیت و درشت شدن محصول

بهبود طعم و رنگ


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - منیزیم محلول ۲٪ - آهن محلول ۳٪ - منگنز محلول ۰/۰۱٪


شماره ثبت ماده کودی :

۹۸۱۳۱

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص صیفی جات با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

بهبود بوته بندی

تقویت کننده عمومی

افزایش چین قابل برداشت


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۵٪ - منیزیم محلول ۰/۲۵٪ - آهن محلول ۴٪ - روی محلول ۴٪ - مس محلول ۰/۲٪ - منگنز محلول ۰/۷٪


شماره ثبت ماده کودی :

۹۳۳۴۱

(2)
موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص پیاز با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش دوام انبارداری

بهبود سایز محصول

افزایش مرغوبیت و بازارپسندی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۳٪ - فسفر قابل جذب ۱/۱٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۷٪ - منیزیم محلول ۰/۱٪ - آهن محلول ۰/۰۲٪ - روی محلول ۴٪ - مس محلول ۰/۵٪ - منگنز محلول ۰/۰۴٪ - بُر محلول ۰/۰۴٪


شماره ثبت ماده کودی :

۷۵۲۶۹

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص ذرت با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

قابل استفاده در ذرت دانه ای و علوفه ای

افزایش ارتفاع ذرت و بهبود تلقیح

افزایش تراکم و ایجاد نظم دانه

جلوگیری از کچلی در مزرعه


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۳٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - منیزیم محلول ۰/۵٪  - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۳٪ - مس محلول ۰/۲۵٪ - منگنز محلول ۳٪


شماره ثبت ماده کودی :

۴۱۵۶۱

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص برنج با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش پنجه زنی و خوشه بندی

زود رس شدن محصول

جلوگیری از ورس


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴/۵٪ - فسفر قابل جذب ۱/۲٪ - پتاسیم محلول در آب ۲٪ - منیزیم محلول ۰/۲٪ - کلسیم محلول ۰/۰۴٪ - آهن محلول ۲٪ - روی محلول ۲٪ - مس محلول ۰/۲٪ - منگنز محلول ۰/۳٪ - بُر محلول ۰/۰۴٪


شماره ثبت ماده کودی :

۸۳۷۶۰

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص خیار با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش گل دهی

افزایش چین قابل برداشت

یک سایز شدن و بازار پسندی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - پتاسیم محلول در آب ۱/۵٪ - منیزیم محلول ۱/۵٪ - آهن محلول ۲/۷٪ - روی محلول ۳٪ - منگنز محلول ۱٪ - بُر محلول ۰/۰۱٪


شماره ثبت ماده کودی :

۴۲۷۲۹

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص کلزا با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

جلوگیری از ریزش دانه های روغنی

افزایش گل دهی و طول ساقه

افزایش غلاف دهی


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۴٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - آهن محلول ۳٪ - روی محلول ۳/۵٪ - بُر محلول ۰/۰۱٪


شماره ثبت ماده کودی :

۲۶۸۹۷

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

کود مایع مخصوص چغندرقند با توجه به نیاز غذایی این گیاه دارای فرمولاسیون ویژه ای از عناصر ماکرو و میکرو می باشد و به عنوان مکمل تغذیه ای عمومی و بهبود دهنده رشد این گیاه می باشد. این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری در مراحل رشد را دارد. از مزایای مصرف این محصول به موارد زیر اشاره می گردد:

افزایش عیار قند

دوکی شکل شدن غده ها

افزایش راندمان و شکر قابل استحصال


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۵٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - کلسیم محلول ۰/۳٪ - آهن محلول ۰/۰۲٪ - روی محلول ۴٪ - مس محلول ۰/۰۱٪


شماره ثبت ماده کودی :

۰۸۶۵۹