.

.

توصیه کودی ذرت

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

میزان مصرف: ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود فسفر قابل جذب ۲۵٪ (۳ کیلوگرم) ، کود کلات روی ۲۰٪ (۳ کیلوگرم) ، کود منگنز کمپلکس شده (۲ لیتر)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود مخصوص ذرت

میزان مصرف: ۳ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪

میزان مصرف: ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب

توضیحات :

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی برای ذرت دانه ای و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • برای ذرت علوفه ای مرحله ۱ و ۲ انجام شود و زمانی که ارتفاع ذرت به ۸۰-۶۰ سانتیمتری رسید مرحله ۴ انجام گردد. (مرحله ۳ حذف میشود.)
  • در صورت عدم امکان محلول پاشی میتوان مراحل ۱، ۳ و ۴ را به صورت کودآبیاری با افزایش دوز کود انجام داد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.
  • نسبت های توصیه شده برای کودآبیاری با در نظر گرفتن سیستم آبیاری قطره ای می باشد، برای کودآبیاری در آبیاری های سنتی (غرقابی) به علت هدر رفت بیشتر پیشنهاد میشود مقادیر بالاتری از کودهای توصیه شده استفاده گردد.