.

.

توصیه کودی گردو

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود مایع سپهر ۳ (روی+بُر+نیتروژن)

میزان مصرف: ۲ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات آهن ۱۰ ٪ غنی شده با ۸ عنصر

میزان مصرف: ۲ الی ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۴ کیلوگرم) ، کود سوپر میکرو ۱۳ عنصره (۴ کیلوگرم) و کود کلات روی ۲۰٪ (۲ کیلوگرم)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات منیزیم ۷٪ (۱ کیلوگرم) ، کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۱ کیلوگرم)

میزان مصرف: ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سپهر ۵ (کلسیم+بُر)

میزان مصرف: ۲ الی ۳ لیتر در هزار لیتر آب

توضیحات :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود آنالیز خاک و برگ جهت استفاده از توصیه کودی مورد ارزیابی و انجام قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و کودهای دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • در زمان رشد و حجم گیری میوه استفاده از کود پتاسیم برای بهبود کیفیت  توصیه میشود.
  • امکان چالکود در اواخر زمستان از کود فسفر و سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره وجود دارد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.