.

.

توصیه کودی برنج

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود فسفر قابل جذب مایع (۴ لیتر) ، کود مایع سوپر میکرو ۱۱ عنصره (۴ لیتر)

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود فسفر قابل جذب مایع (۴ لیتر) ، کود کلات منیزیم ۷٪ (۱ کیلوگرم) ، کود مخصوص برنج (۴ لیتر)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلسیم کمپلکس شده

میزان مصرف: ۲ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۲ کیلوگرم) ، کود کلات آهن ۱۰٪ غنی شده (۲ کیلوگرم)

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۲ کیلوگرم) ، کود مخصوص برنج (۴ لیتر)

توضیحات :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • مراحل ۴ و ۵ قابل تکرار در فاصله زمانی ۱۰ روزه می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.