.

.

توصیه کودی سیب زمینی

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود فسفر قابل جذب مایع (۶ لیتر)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سپهر ۴ (آهن+روی+منگنز)

میزان مصرف: ۳ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۲ کیلوگرم) ، کود منگنز کمپلکس شده ۱۸٪ (۱ کیلوگرم)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سپهر ۴ (آهن+روی+منگنز)

میزان مصرف: ۳ لیتر در هزار لیتر آب

توضیحات :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.
  • نسبت های توصیه شده برای کودآبیاری با در نظر گرفتن سیستم آبیاری قطره ای می باشد،
  • برای کودآبیاری در آبیاری های سنتی (غرقابی) به علت هدر رفت بیشتر پیشنهاد میشود مقادیر بالاتری از کودهای توصیه شده استفاده گردد.
  • در صورت کمبود مس در خاک، استفاده از کلات مس به صورت کود آبیاری توصیه می شود.
  • در صورت کمبود کلسیم، استفاده از کلات کلسیم به صورت محلول پاشی توصیه می شود.