.

.

توصیه کودی انار

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود مایع سپهر ۳ (روی+بُر+نیتروژن)

میزان مصرف: ۲ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود فسفر قابل جذب ۲۵٪ (۴ کیلوگرم) ، کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۴ کیلوگرم) ، کود سوپر میکرو ۱۳ عنصره (۲ کیلوگرم) و کود کلسیم کمپلکس شده (۴ لیتر)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات آهن ۱۰ ٪ غنی شده با ۸ عنصر

میزان مصرف: ۲ الی ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره (۱ کیلوگرم)

میزان مصرف: ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود مایع NPK+TE 

میزان مصرف: ۸ لیتر در هکتار

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات منیزیم ۷٪

میزان مصرف: یک کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سپهر ۵ (کلسیم+بُر)

میزان مصرف: ۲ الی ۳ لیتر در هزار لیتر آب

توضیحات :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • تکرار محلول پاشی کلسیم و پتاسیم در صورت بروز کمبود و نیاز غذایی امکان پذیر می باشد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.