.

.

توصیه کودی پسته

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود مایع سپهر ۳ (روی+بُر+نیتروژن)

میزان مصرف: ۲ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود فسفر قابل جذب ۲۵٪ (۴ کیلوگرم) ، کود سوپر میکرو ۱۳ عنصره (۴ کیلوگرم) و کود منگنز کمپلکس شده ۱۸٪ (۲ کیلوگرم) ، کود کلات روی ۲۰ ٪ (۲ کیلوگرم)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات آهن ۱۰ ٪ غنی شده با ۸ عنصر

میزان مصرف: ۲ الی ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود منگنز کمپلکس شده (۴ کیلوگرم) ، کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۴ کیلوگرم) و کود مخصوص پسته (۴ لیتر)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلسیم کمپلکس شده

میزان مصرف: ۲ الی ۳ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود منگنز کمپلکس شده (۱ کیلوگرم)

میزان مصرف: ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سپهر ۵ (کلسیم+بُر)

میزان مصرف: ۲ الی ۳ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪

میزان مصرف: ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب

توضیحات :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود آنالیز خاک و برگ جهت استفاده از توصیه کودی مورد ارزیابی  قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و کودهای دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • در صورت نیاز محلول پاشی کلسیم در اردیبهشت ماه قابل تکرار در فواصل زمانی ۱۰ روزه می باشد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.