.

.

توصیه کودی پیاز

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود فسفر قابل جذب ۲۵٪ (۲ کیلوگرم) ، کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره (۲ کیلوگرم) ، کود کلات روی ۲۰٪ (۱ کیلوگرم)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات آهن ۱۰٪

میزان مصرف: ۲ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود فسفر قابل جذب ۲۵٪ (۲ کیلوگرم) و کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۲ کیلوگرم)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلسیم کمپلکس شده

میزان مصرف: ۲ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۲ کیلوگرم)

توضیحات :

 • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.
  نسبت های توصیه شده برای کودآبیاری با در نظر گرفتن سیستم آبیاری قطره ای می باشد، برای کودآبیاری در آبیاری های سنتی (غرقابی) به علت هدر رفت بیشتر پیشنهاد میشود مقادیر بالاتری از کودهای توصیه شده استفاده گردد.