.

.

توصیه کودی زیتون

نحوه مصرف: چالکود (بازای هر درخت)

نوع کود: کود فسفر قابل جذب (۵۰ گرم) ، کود کلات روی (۵۰ گرم) ، کود کلات مس (۱۰ گرم) ، کود کلات منیزیم (۱۰ گرم)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود مایع سپهر ۳ (روی+بُر+نیتروژن)

میزان مصرف: ۲ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات آهن ۱۰ ٪ غنی شده با ۸ عنصر

میزان مصرف: ۲ الی ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۴ کیلوگرم) و کود کلات منیزیم ۷٪ (۲ کیلوگرم)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سپهر ۵ (کلسیم+بُر)

میزان مصرف: ۲ الی ۳ لیتر در هزار لیتر آب

توضیحات :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • برای چالکود ۲ الی ۴ چاله در ابعاد ۴۰ × ۴۰ سانتی متر و با عمقی که به ریشه آسیب نرسد در سایه انداز درخت حفر گردد و پس از ترکیب نمودن کودها به داخل حفره ها برگردانده شود. (کود مس جهت درمان و پیشگیری بیماری لکه طاووسی مناسب می باشد.)
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.