.

.

توصیه کودی محلول پاشی در باغات

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود مایع سپهر ۳ (روی+بُر+نیتروژن)

میزان مصرف: ۲ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات آهن ۱۰ ٪ غنی شده با ۸ عنصر

میزان مصرف: ۲ الی ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره (۱ کیلوگرم) ، کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۱ کیلوگرم)

میزان مصرف: ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلسیم کمپلکس شده

میزان مصرف: ۲ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۱ کیلوگرم)

میزان مصرف: ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سپهر ۵ (کلسیم+بُر)

میزان مصرف: ۲ الی ۳ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات روی ۲۰٪

میزان مصرف: ۲ الی ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب

توضیحات :

  • این برنامه کودی شامل زمان و مراحل مهم محلول پاشی به صورت عمومی برای محصولات باغی و درختان می باشد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در حداقل ۶۰۰ لیتر یا حداکثر ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.