.

.

توصیه کودی کلزا

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود فسفر قابل جذب مایع (۴ لیتر) ، کود مایع سوپر میکرو ۱۱ عنصره (۴ لیتر)

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود مایع پتاسیم غنی شده (۴ لیتر) ، کود کلات منیزیم ۷٪ (۱ کیلوگرم)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات روی ۲۰٪

میزان مصرف: ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات آهن ۱۰٪ غنی شده (۱ کیلوگرم) و کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۱ کیلوگرم)

میزان مصرف: ترکیب در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات منیزیم ۷٪

میزان مصرف: ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب

توضیحات :

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.
  • نسبت های توصیه شده برای کودآبیاری با در نظر گرفتن سیستم آبیاری قطره ای می باشد، برای کودآبیاری در آبیاری های سنتی (غرقابی) به علت هدر رفت بیشتر پیشنهاد میشود مقادیر بالاتری از کودهای توصیه شده استفاده گردد.