.

.

توصیه کودی نخود

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود فسفر قابل جذب ۲۵٪ (۲ کیلوگرم) ، کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره (۲ کیلوگرم)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود منگنز کمپلکس شده (۵۰۰ گرم) و کود مخصوص حبوبات (۲ لیتر)

میزان مصرف: ترکیب در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۲۵٪

میزان مصرف: ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب

توضیحات برنامه کودی نخود :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.
  • نسبت های توصیه شده برای کودآبیاری با در نظر گرفتن سیستم آبیاری قطره ای می باشد، برای کودآبیاری در آبیاری های سنتی (غرقابی) به علت هدر رفت بیشتر پیشنهاد میشود مقادیر بالاتری از کودهای توصیه شده استفاده گردد.