.

.

توصیه کودی موز

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود فسفر قابل جذب ۲۵٪ (۱۵ گرم بازای هر درخت) ، کود کلات روی ۲۰٪ (۱۵ گرم بازای هر درخت) ، کود مایع نیتروژن ۲۰ ٪ (۱۰ لیتر)

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود کلات منیزیم ۷٪ (۱۰ گرم بازای هر درخت) ، کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۱۵ گرم بازای هر درخت) و کود کلات کلسیم (۱۰ لیتر)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سپهر ۳ (روی+بُر)

میزان مصرف: ۲ الی ۳ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره (۱ کیلوگرم) ، کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۱ کیلوگرم)

میزان مصرف: ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب

قابل تکرار تا یکماه قبل از برداشت

توضیحات :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار (میانگین ۴۵۰ درخت) بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.