.

.

توصیه کودی سیب

نحوه مصرف: چالکود (بازای هر درخت)

نوع کود: کود فسفر قابل جذب (۵۰ گرم) ، کود کلات روی (۵۰ گرم) ، کود پتاسیم قابل جذب (۵۰ گرم) ، کود کلات منیزیم (۱۰ گرم)، کود کلات آهن غنی شده (۱۰۰ گرم)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سپهر ۳ (روی+بُر)

میزان مصرف: ۲ الی ۳ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات آهن ۱۰ ٪ غنی شده با ۸ عنصر

میزان مصرف: ۲ الی ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره (۱ کیلوگرم) ، کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۱ کیلوگرم)

میزان مصرف: ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلسیم کمپلکس شده

میزان مصرف: ۲ لیتر در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۱ کیلوگرم)

میزان مصرف: ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود سپهر ۵ (کلسیم+بُر)

میزان مصرف: ۲ الی ۳ لیتر در هزار لیتر آب

توضیحات برنامه کودی سیب :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • تکرار محلول پاشی کلسیم و پتاسیم در صورت بروز کمبود و نیاز غذایی امکان پذیر می باشد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.
  • جهت چالکود در اواخر زمستان میبایست ۲ الی ۴ چاله در ابعاد ۴۰ × ۴۰ سانتی متر و با عمقی که به ریشه آسیب نرسد در سایه انداز درخت حفر گردد و پس از ترکیب نمودن کودها به داخل حفره ها برگردانده شود.