.

.

توصیه کودی یونجه

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود:

کود مایع NPK و کود فسفر قابل جذب مایع (۴ لیتر)

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره (۲ کیلوگرم) ، کود کلات روی ۲۰٪ (۲ کیلوگرم) و کود منگنز کمپلکس شده ۱۸٪ (۱ کیلوگرم)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود مخصوص یونجه (۲ لیتر) و کود کلات آهن ۱۰٪ غنی شده (۱ کیلوگرم)

میزان مصرف: ترکیب در هزار لیتر آب

توضیحات :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.