بررسی اثر کود کلات روی به دو شکل نانو و غیر نانو بر شاخصهای رشد، محتوی کلروفیلها و قندهای محلول گیاه نخود در سطوح مختلف شوری

بررسی اثر کود کلات روی به دو شکل نانو و غیر نانو بر شاخصهای رشد، محتوی کلروفیلها و قندهای محلول گیاه نخود در سطوح مختلف شوری

مقاله چاپ شده در نشریه پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران نگارش روزیتا یادگاری، مریم نیاکان، افشین مساوات

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات مورفولوژیک آلوئه ورا در تیمار سطوح مختلف ورمی کمپوست و محلول پاشی نانو پتاسیم

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات مورفولوژیک آلوئه ورا در تیمار سطوح مختلف ورمی کمپوست و محلول پاشی نانو پتاسیم

مقاله چاپ شده در فرآیند و کارکرد گیاهی نگارش زهرا یاوری، حسین مرادی، بهروز برزگر گلچینی، حسین صادقی