کود کلات آهن ۱۰٪ با مواد آلی

مرجع:

کود کلات آهن ۱۰٪ پودری همراه با ماده آلی و ارگانیک با اسیدیته pH پایین جهت برطرف کمبود عنصر آهن و درمان آن به صورت کامل می باشد.

مزایای مصرف:

درمان کمبود آهن در سریعترین زمان

جذب بالا در خاکهای قلیایی و آهکی

حاوی مواد آلی


نقش آهن در گياه:

یکی از مواد غذائی کم‌مصرف مهم می باشد که وجود آن به‌اندازه کافی برای رشد گیاهان لازم است و در تشکیل سبزینه نقش ‌بسزایی دارد.آهن می تواند در اسیدیته بالا در خاک موجود اما غیر قابل جذب برای گیاهان باشد. آهن به عنوان كاتاليستی براي سنتز كلروفيل است و عنصری مهم جهت سنتز پروتئين، بخصوص پروتئین‌های همراه كلروفيل و گزانتوفیل تلقی میگردد.


آنالیز عناصر غذایی در محصول پودری :

آهن محلول ۱۲٪

آهن کلاته ۱۰٪

کربن آلی ۱۰٪

ماده آلی ۱۵٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

یک کیلوگرم در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۴-۲ کیلوگرم  در هکتار 

محصولات باغی : ۸-۴ کیلوگرم در هکتار

نحوه مصرف به صورت چالکود:

درختان نابالغ : ۲۵-۵ گرم به ازای هر درخت

درختان بالغ : ۱۰۰-۵۰ گرم به ازای هر درخت 

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه