کود مایع منیزیم ۵٪

مرجع:

کود مایع منیزیم حاوی نیتروژن با میزان مصرف کم برطرف کننده کمبود عنصر منیزیم و با قابلیت جذب بالا می باشد.

مزایای مصرف:

ضروی در فتوسنتز و موثر در متابولیسم ازت و فسفر

افزایش درصد روغن در دانه های روغنی

موثر در تشکیل هسته در میوه های هسته دار

درمان کمبود منیزیم در مناطق با بارندگی زیاد بهبود رنگ محصولات


نقش منیزیم در گياه:

ضروري در فتوسنتز و بخشي از ساختمان مولكول كلروفيل

مؤثر در متابولیسم ازت و فسفر

مهم در تشكيل و سنتز پروتئين

سبب جذب بهتر آب توسط گیاه می‌شود

نقش مثبتی در افزایش روغن تولیدی در گیاهان دارد (مانند زیتون)

در درختان میوه هسته‌دار مانند هلو، گوجه‌سبز و مرکبات منیزیم در ساخت هسته نقش فعالی دارد


آنالیز عناصر غذایی در محصول مایع:

نیتروژن کل ۵٪

منیزیم محلول ۵٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی : ۸-۶ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه