کود مایع فسفر قابل حذب ۹٪

مرجع:

کود فسفر ۹٪ قابل جذب مایع با نیتروژن به صورت یون های آزاد فسفر و با قابل جذب تولید شده که منجر به تسریع جذب عنصر فسفر در خاک و گیاه می شود.

مزایای مصرف:

  • افزایش ریشه زایی

  • جذب حداکثری و عدم تثبیت در خاک

  • حاوی یون آزاد فسفر با خلوص بالا

  • قابل جذب بلافاصله بعد از جوانه زنی


نقش عنصر فسفر در گیاه:

  • حائز اهمیت در تولید و انتقال انرژی در گیاه

  • مؤثر در رشد و توسعه ريشه، گل‌دهی، ميوه دهي و زودرس شدن محصول

  • اثربخش در تولید اندام‌های زایشی

  • مؤثر در ساختمان نوكلئيك اسیدها

  • ضروري براي جوانه زدن بذر، فتوسنتز، شکل‌گیری پروتئين، رشد و متابوليسم


آنالیز عناصر غذایی در محصول مایع:

نیتروژن کل ۵٪

فسفر قابل جذب ۹٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی : ۹-۶ لیتر در هکتار

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه