کود مایع نیتروژن ۲۰٪ قابل جذب

مرجع:

کود نیتروژن ۲۰٪ قابل جذب مایع به صورت یون آزاد  و سریع الجذب تولید شده و برای تولید محصول سالم از لحاظ عدم تجمع نیترات، مناسب است.

مزایای مصرف:

  • قابلیت جذب کامل

  • عدم انجام فرآیند نیترفیکاسیون

  • دارای یون آزاد نیتروژن


نقش ازت در گیاه:

مؤثرترین عنصر در رشد رویشی گیاهان است.

در ساختمان کلروفیل به‌صورت پروتئین وجود داشته و برای کربن گیری ضروری ، و بازسازی کلروفیل و رنگ سبز گیاه را به ‌سرعت انجام می‌دهد.

جزء تشکیل‌دهنده اولیه برای ترکیبات آلی زیادی نظیر اسیدهای آمینه و اسیدهای نوکلئیک است.

در ترکیبات پروتئینی، ترکیبات حدفاصل متابولیسمی، ترکیبات انتقال‌دهنده انرژی موثر است.

به‌عنوان کوآنزیم در بسیاری از فرایندهای آنزیمی نقش مؤثری دارد.


عناصر غذایی در محصول مایع:

نیتروژن کل ۲۰٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

 ۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی :  ۸-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی :  ۱۲-۸ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده با توجه به نوع و نیاز گیاه، میزان کمبود قابل تغییر است.

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه