کود کلات روی ۲۰٪

مرجع:

کود کلات روی ۲۰٪ پودری با خلوص بالای عنصر روی پیشگیری کننده و درمان کننده کمبود عنصر روی می باشد.

مزایای مصرف:

درمان فقر شدید عنصر روی در گیاه

افزایش میزان هورمون های رشد گیاه مانند اکسین

بهبود گل دهی مؤثر در عمل گرده افشانی و لقـاح

بهبود پنجه زنی در گیاهان زراعی

مناسب محلوپاشی زمان تورم جوانه و پس از برداشت


نقش روی در گياه:

عامل ساخت آنزیم‌ها در گیاه بوده و براي متابوليسم كربوهيدرات و سنتز پروتئين ضروري است.

نقش مهم در عمل گرده‌افشانی و لقاح، توليد دانه و بلوغ ایفا میکند.

برای سوخت ‌و ساز اکسین و هورمون‌های رشد گیاه الزامی است.


آنالیز عناصر غذایی در محصول پودری:

نیتروژن کل  ۵٪

روی محلول  ۲۰٪

روی کلاته  ۱۰٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

یک کیلوگرم در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۳-۱ کیلوگرم در هکتار 

محصولات باغی : ۶-۳ کیلوگرم در هکتار

نحوه مصرف به صورت چالکود:

درختان نابالغ : ۱۰-۵ گرم به ازای هر درخت

درختان بالغ : ۵۰-۱۰ گرم به ازای هر درخت 

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه