کود کلات منیزیم ۷٪

مرجع:

کود کلات منیزیم ۷٪ پودری با میزان مصرف کم برطرف کننده کمبود عنصر منیزیم و با قابلیت جذب بالا می باشد.

مزایای مصرف:

ضروی در فتوسنتز و موثر در متابولیسم ازت و فسفر

افزایش درصد روغن در دانه های روغنی

موثر در تشکیل هسته در میوه های هسته دار

درمان کمبود منیزیم در مناطق با بارندگی زیاد بهبود رنگ محصولات


نقش منیزیم در گياه:

ضروري در فتوسنتز و بخشي از ساختمان مولكول كلروفيل

مؤثر در متابولیسم ازت و فسفر

مهم در تشكيل و سنتز پروتئين

سبب جذب بهتر آب توسط گیاه می‌شود

نقش مثبتی در افزایش روغن تولیدی در گیاهان دارد (مانند زیتون)

در درختان میوه هسته‌دار مانند هلو، گوجه‌سبز و مرکبات منیزیم در ساخت هسته نقش فعالی دارد


عناصر غذایی در محصول پودری:

منیزیم کلاته ۷٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

یک کیلوگرم در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۳-۱ کیلوگرم در هکتار 

محصولات باغی : ۵-۳ کیلوگرم در هکتار

نحوه مصرف به صورت چالکود:

درختان نابالغ : ۱۰-۵ گرم به ازای هر درخت

درختان بالغ : ۵۰-۱۰ گرم به ازای هر درخت 

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه