دانلود فایل PDF راهنمای توصیه کودی

 • عموما راهکارهای متعددی برای ارائه توصیه کودی وجود داشته که عمدتا بر اساس میزان برداشت عناصر غذایی از خاک با در نظر گرفتن مقدار مشخص آزادسازی یک عنصر غذایی صورت میپذیرد. راهکارهای دیگری نیز بر اساس روابط تجربي حاصل از آزمايشهاي منطقه اي و یا معادلات ریاضی و ميزان تفاوت از حد بحراني یک عنصر وجود دارد. نکات عمومی مهم ارائه شده زیر به عنوان راهنمایی بوده و رعایت آن برای استفاده از محصولات تولیدی توصیه شرکت فن آور سپهر پارمیس ضروری می باشد.

لزوم آگاهی از اطلاعات اولیه برای ارائه توصیه؛

 • اصولا کود دهی برای غنی ساز خاک و درمان کمبود یا پیشگیری از کمبود در گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد ، به این علت مطلع بودن از شرایط خاک و گیاه اولین اصل برای توصیه کودی می باشد.
 • به علت رفتارهای متفاوت گیاهان در شرایط مختلف اجرای یک دستورالعمل واحد در تمامی توصیه ها و کسب نتیجه یکسان غیر قابل انتظار میباشد. رهگیری نتایج توصیه کودی در طول مراحل رشد (مشاهده وضعیت رشد گیاه اعم از تغییرات ریشه ها، برگها و میوه) الزامی بوده و در صورت بروز علائم کمبود میبایست علت آن بررسی و تغییرات لازم اعمال شود.
 • بررسی شرایط خاکی اعم از pH خاک، میزان مواد آلی خاک و شرایط خاکی هر منطقه(کمبودها یا بیشبودهای عناصر) ،کیفیت آب (میزان اسیدیته و مقادیر بی کربنات)، نوع سیستم آبی و تغذیه انجام شده در ادوار گذشته، برای تشخیص نیاز غذایی کنونی و توصیه کودی حائز اهمیت است.
 • بررسی نتایج آزمایش خاک گرچه بسیار مفید است اما کافی نبوده، چرا که آنالیز خاک عموما مشخص کننده میزان عناصر قابل دسترس توسط گیاه نمی باشد و به علت واکنش های متفاوت در شرایط خاکی و نحوه نمونه برداری نمیتوان به صورت قطعی به آن اکتفا کرد.
 • نتایج آزمایشگاهی و مشاهده عملکرد به صورت تواما باید برای توصیه کودی در نظر گرفته شود.

 توجه به نیاز غذایی در دوره های رشد، انجام پیشگیری و کوددهی صحیح در زمان مناسب؛

 • کمبود عناصر قبل از بروز علائم، دوره ای را به صورت پنهان میگذرانند و زمانی به صورت ظاهری پدیدار میشود که تاثیر مستقیم در عملکرد گیاه داشته است و باعث توقف در رشد گیاه می گردد، برای جلوگیری از شدت کمبودها بهترین راه حل پیشگیری و کوددهی در زمان های مناسب است.
 • رعایت مصرف بهینه کود یک اصل بوده و همیشه نتایج بهتری را نشان داده است و این باور که میزان مصرف بیش از حد هر نوع کود باعث عملکرد بهتری میشود اشتباهی رایج است که نباید صورت بگیرد.
 • با عنایت به تفاوت نیاز غذایی در هر گیاه و نوع رقم آن، توجه به نسبت ها و مقادیر مناسب توصیه ای  عناصر برای هر گیاه و کسب اطلاعات آن الزامی می باشد.
 • در نظر گرفتن تاثیرات عناصر بر یکدیگر و رعایت تعادل نسبت های عناصر در مراحل توصیه کودی مهم است، به طور مثال:
 1. بیشبود عنصر پتاسیم باعث اختلال در جذب  عناصر روی، منگنز، آهن میشود.
 2. بیشبود عنصر فسفر باعث اختلال در جذب عناصر روی، منگنز، آهن میشود.
 3. بیشبود عنصر کلسیم باعث تشدید کمبود عناصر منیزیم، پتاسیم، آهن، بر، منگنز، روی میشود.
 4. بیشبود عنصر مس باعث تشدید کمبود عناصر روی، آهن، منیزیم میشود.
 5. بیشبود عناصر منیزیم و پتاسیم مستقیما در جذب یکدیگر تاثیرگذار هستند.
 • رعایت میزان مصرف صحیح نیز کاملا تاثیر گذار است به طور مثال دامنه کمبود و سمیت عنصر بُر بسیار نزدیک بهم بوده و احتمال ایجاد مسمومیت بیشتر است و باید از مقادیر حداقلی برای توصیه کودی استفاده گردد.
 • رعایت زمان مصرف نکته بسیار مهم برای رفع کمبود و کسب اثربخشی است. از این جهت باید کود مورد نظر را با توجه به شرایط گیاه در زمان درست و اختصاصی خود مصرف نمود، اگر زمان مصرف کود گذشته باشد توصیه کودی باید بر اساس مرحله رشد کنونی مطابقت داشته باشد، به عنوان مثال:
 • چالکود محصولات سپهر پارمیس در باغات حتما قبل از شروع فصل و یا در اواخر زمستان انجام گردد.
 • زمان مصرف عناصر روی و بُر جهت افزایش گلدهی و لقاح موثر، حتما باید قبل از گلدهی استفاده گردد و در صورت مشاهده گل از مصرف آن خودداری کرد.
 • هیچ کودی در زمان گلدهی محصولات زراعی و باغی نباید مورد استفاده قرار بگیرد.
 • بیشترین نیاز گیاهان باغی به عنصر آهن در اردیبهشت ماه و پس از ریزش گلبرگ ها بوده که توصیه و مصرف کود های متنوع کلات آهن سپهر پارمیس در این زمان بهترین اثربخشی را ایجاد میکند. عموما وجود بیکربنات در محلول خاک عامل ایجاد کمبود آهن بوده و عدم جذب آهن از طریق ریشه گیاهان در این امر موثر میباشد. به این علت توصیه به نحوه و روش استفاده از کود کلات آهن (محلول پاشی،کودآبیاری) با توجه به شرایط متفاوت و حائز اهمیت است. 

رعایت نکات زیر برای مصرف بهینه عناصر ماکرو و اثربخشی بالاتر ؛

 • توصیه میشود کودهای شیمیایی حاوی ازته همزمان با کشت مصرف شود و میزان کود در نظر گرفته شده به صورت مرحله ای و نه یکباره مصرف گردد. و از مصرف بیش از حد آن جلوگیری نمود چرا که کودهای ازته باعث طولانی شدن دوره رشد و تاخیر در زودرسی محصولات میشود.
 • توصیه میشود برای استفاده از کودهای شیمیایی فسفاته به صورت مخلوط شده با خاک در حین شخم استفاده گردد و به علت تحرک کم این عنصر بهتر است این نوع کود در عمق خاک و نزدیک ریشه قرار بگیرد.
 • توصیه میشود برای تسهیل در جذب، کودهای شیمیایی فسفاته همراه با کودهای ازته به صورت کود دهي نواري مورد استفاده قرار گیرند. همچنین حتما از مصرف بیش از حد نیاز این کودها خودداری شود.
 • امکان استفاده از کود مایع نیتروژن قابل جذب ۲۰٪ به عنوان تقویت کننده جذب، همراه با کودهای شیمیایی ازته وجود دارد. همچنین به علت قابلیت جذب محلول پاشی کود مایع نیتروژن امکان استفاده آن از طریق محلول پاشی در طول دوره رشد نیز وجود دارد.
 • کود فسفر قابل جذب ۲۵٪ پودری، با فراهم کردن فسفر قابل جذب برای گیاه، راهکار مناسب برای تامین کامل فسفر در طول دوره رشد میباشد. توصیه میشود از این کود در ابتدای کشت به میزان ۲ الی ۴ کیلوگرم برای گیاهان زراعی همراه آب آبیاری استفاده شود.
 • توصیه میشود از کودهای پتاسیم فاقد مقادیر بالای کلر استفاده و بهتر است کودهای پتاسه در شروع فصل به صورت همزمان با کودهای ازته مورد استفاده قرار گیرد.
 • توصیه میشود در کنار استفاده از کودهای پایه پتاسه از کود پودری پتاسیم قابل جذب ۲۵٪ و ۳۵٪ تولید شده شرکت فن آور سپهر پارمیس به صورت کود آبیاری به میزان ۲ الی ۵ کیلوگرم برای گیاهان زراعی و ۴ الی ۸ کیلوگرم برای گیاهان باغی استفاده گردد. همچنین به علت جذب این کود از طریق برگ؛ توصیه میگردد در طول زمان رشد میوه و حجم گرفتن به نسبت ۱ الی ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب محلول پاشی انجام گردد.
 • در کمبودهای شدید عنصر کلسیم، توصیه می شود محلول پاشی کود کلات کلسیم شرکت فن آور سپهر پارمیس در فواصل ۱۰ روز یکبار تکرار گردد. همچنین توجه به این عنصر بالاخص در تغذیه باغات حائز اهمیت می باشد.

توجه به میزان عملکرد مورد انتظار؛

 • در ارائه توصیه کودی توجه به شرایط کشاورز و باغدار ، عملکرد برداشت سال قبل و عملکرد مورد انتظار از فصل جاری مهم می باشد. چرا که میزان فعالیت ، صرفه اقتصادی و عملکرد برداشتی ایشان در حوزه کشاورزی مرتبط با میزان استفاده و هزینه کوددهی می باشد. ازینرو نباید بیشتر و یا کمتر از حد به ایشان توصیه نمود و بسته به شرایط صرفه اقتصادی را لحاظ کرد.

رعایت موارد ضروری نحوه مصرف؛

 • اعلام نکات مهم نحوه صحیح مصرف کود به روش محلول پاشی ، کودآبیاری و چالکود توصیه شده به کشاورز و باغدار محترم امری ضروری و موثر در اثربخشی می باشد که جزئیات آن در بخش راهنمای نحوه مصرف محصولات آماده گردیده که از منوی راهنمایی وبسایت قابل دانلود و مطالعه می باشد. به صورت خلاصه رعایت زمان محلول پاشی، توجه به ظرفیت آب محلول پاشی و مطابقت مقادیر کودی با سیستم های آبیاری مهم می باشد.