توصیه کودی عمومی یونجه بازای یک هکتار :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود

میزان مصرف

آغاز رشد رویشی (بعد از اولین آبیاری)

کود آبیاری

کود مایع فسفر ۹ ٪

۴-۶ لیتر

کود NPK+TE مایع

۴-۶ لیتر

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۲-۴ کیلوگرم

رشد رویشی

کود آبیاری

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲-۴ کیلوگرم

کود پودری منگنز کمپلکس شده ۱۸٪

۱-۲ کیلوگرم

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۲-۴ کیلوگرم

کود پودری کلات روی ۲۰ ٪

۲-۴ کیلوگرم

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

۱ کیلوگرم

بعد از هر چین

محلول پاشی

کود مایع مخصوص یونجه

۲ لیتر

کود پودری کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

۱ کیلوگرم

توضیحات:

  • توصیه فوق به صورت عمومی بوده و با کمبود عناصر و شرایط مختلف قابل تغییر می باشد.

  • کودهای ازته و فسفاته (کودهای پایه) طبق سنوات قبل داده شود.

  • برای استفاده از کود حیوانی حتما نوع پوسیده و مرغوب آن استفاده گردد.

  • محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • دوز محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

لیست-توصیه-کودی-زراعی.png

دستورالعمل مصرف کود