توصیه کودی عمومی گندم بازای یک هکتار :

زمان مصرف

روش مصرف

نام محصول

میزان مصرف

قبل از کشت

بذر مال (۲۰۰ کیلوگرم بذر)

کود پودری  روی ۲۰ ٪

۲۰۰ گرم

کود مایع فسفر ۹ ٪

نیم لیتر

جوانه زنی (دومین آبیاری)

کود آبیاری

کود مایع سوپر میکرو کامل ۱۱ عنصره

۴-۶ لیتر

پنجه زنی

محلول پاشی

کود پودری  روی ۲۰ ٪

۱ کیلوگرم

کود مایع مخصوص گندم

۱ لیتر

به ساقه رفتن

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰٪+ماده آلی

۱ کیلوگرم

کود پودری منگنز کمپلکس شده ۱۸٪

۵۰۰ گرم

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۴-۶ کیلوگرم

خوشاب

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۴-۶ کیلوگرم

کود مایع سوپر میکرو کامل ۱۱ عنصره

۴-۶ لیتر

توضیحات :

  • توصیه کودی فوق مناسب گندم آبی و به صورت عمومی می باشد و در صورت بروز کمبود و شرایط مختلف قابل تغییر می باشد.

  • توصیه می شود از کودهای پایه و در صورت لزوم از کود حیوانی پوسیده مرغوب نیز استفاده گردد.

  • محلول پاشی میبایست در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • دوز محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

  • در گندم آبی یا دیم میتوان در تمامی محلول پاشی ها از کود مایع مخصوص گندم استفاده گردد.

  • در گندم دیم؛ مرحله ۲ را میتوان حذف نمود و بخش کودآبیاری مرحله ۴ و ۵ نیز حذف شود و جایگزین آن در مرحله خوشاب محلول پاشی کود پتاسیم ۳۵ ٪ را جایگزین نمود.

  • در گندم دیم؛ در صورت کاهش بارندگی میتوان بسته به شرایط مراحل ۴ یا ۵ را حذف نمود.

لیست-توصیه-کودی-زراعی.png

دستورالعمل مصرف کود