.

.

توصیه کودی گردو

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

تورم جوانه

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۳

۲ لیتر

سوپر میکرو کامل ۱۱ عنصره

۱ لیتر

قبل از گلدهی

کود آبیاری

کود مایع فسفر ۹ ٪

۶-۸ لیتر

کود مایع نیتروژن ۲۰ ٪

۶-۸ لیتر

بعد از ریزش گلبرگها

محلول پاشی

کود کلات آهن ۱۰ ٪

۱-۲ کیلوگرم

اولین آبیاری بعد از مرحله قبل

کود آبیاری

کود پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۲-۴ کیلوگرم

سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲-۴ کیلوگرم

کود کلات روی ۲۰ ٪

۲-۴ کیلوگرم

فندقی شدن میوه

محلول پاشی

کود پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود کلات منیزیم ۷ ٪

۱ کیلوگرم

کود آبیاری

کود مایع فسفر ۹ ٪

۶-۸ لیتر

کود مایع NPK

۶-۸ لیتر

کود کلات منیزیم ۷ ٪

۲-۴ کیلوگرم

یکماه قبل از برداشت

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۵ (کلسیم+بر)

۲ لیتر

توضیحات :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود آنالیز خاک و برگ جهت استفاده از توصیه کودی مورد ارزیابی و انجام قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و کودهای دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • در زمان رشد و حجم گیری میوه استفاده از کود پتاسیم برای بهبود کیفیت  توصیه میشود.
  • امکان چالکود در اواخر زمستان از کود فسفر و سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره وجود دارد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.