.

.

توصیه کودی پسته

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

تورم جوانه

محلول پاشی

کود پودری روی ۲۰ ٪

۵۰۰ گرم

کود مایع سپهر ۳ (روی+بر+ازت)

۲ لیتر

کود مایع سوپر میکرو کامل۱۱عنصره

۱ لیتر

همزمان با مرحله اول

کود آبیاری

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۴ الی۶ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۴ الی ۶ کیلوگرم

کود پودری کلات آهن ۱۰٪+ماده آلی

۴ الی ۶ کیلوگرم

کود پودری روی ۲۰ ٪

۲ الی ۴  کیلوگرم

بعد از ریزش گلبرگ ها

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

۱ الی ۲ کیلوگرم

ارزنی شدن

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۴ الی۶ کیلوگرم

کود NPK+TE مایع

۴ الی ۸ لیتر

کود پودری منگنز کمپلکس شده ۱۸٪

۲ الی ۴  کیلوگرم

کود ترکیبی مخصوص پسته

۴ الی ۸ لیتر

کود پودری روی ۲۰ ٪

۲ الی ۴  کیلوگرم

اردیبهشت ماه

محلول پاشی

کود مایع کلات کلسیم ۷٪

۲ الی ۳ لیتر

خرداد ماه

محلول پاشی

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

کود پودری منگنز کمپلکس شده ۱۸٪

۱ کیلوگرم

پر کردن مغز سبز

محلول پاشی

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۵۰۰ گرم

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۲ کیلوگرم

توضیحات :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود آنالیز خاک و برگ جهت استفاده از توصیه کودی مورد ارزیابی  قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و کودهای دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • در صورت نیاز محلول پاشی کلسیم در اردیبهشت ماه قابل تکرار در فواصل زمانی ۱۰ روزه می باشد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.