توصیه کودی عمومی درختان موز (میانگین تعداد درختان ۴۵۰ عدد در یک هکتار) :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

استقرار درختچه جدید یا یک ماه ابتدایی رشد

کود آبیاری

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۵-۷ کیلوگرم (بازای هر درخت ۱۵ گرم)

کود پودری کلات روی ۲۰ ٪

۵-۷ کیلوگرم (بازای هر درخت ۱۵ گرم)

کود مایع نیتروژن ۲۰ ٪

۱۰لیتر

در دوره رشد رویشی (۲ الی ۴ ماه) ماهانه تکرار شود

کود آبیاری

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۹ کیلوگرم (بازای هر درخت ۲۰ گرم)

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۵-۷ کیلوگرم (بازای هر درخت ۱۵ گرم)

کود  کلات منیزیم ۷ ٪

۴-۶ کیلوگرم (بازای هر درخت ۱۰ گرم)

کود مایع نیتروژن ۲۰ ٪

۱۰لیتر

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۱۰ لیتر

محلول پاشی

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲ کیلوگرم

قبل از گل دهی

محلول پاشی

کود پودری کلات روی ۲۰ ٪

۱-۲ کیلوگرم

کود مایع سپهر ۳ (روی+بر+ازت)

۲ لیتر

ابتدای تشکیل میوه

محلول پاشی

کود  کلات آهن ۱۰٪ غنی شده  با ۹ عنصر

۱ کیلوگرم

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

در طول حجم گیری میوه تا یک ماه قبل از برداشت

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۹ کیلوگرم (بازای هر درخت ۲۰ گرم)

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۹ کیلوگرم (بازای هر درخت ۲۰ گرم)

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۲ کیلوگرم

توضیحات:

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.

  • توصیه میشود آنالیز خاک و برگ جهت استفاده از توصیه کودی مورد ارزیابی  قرار گیرد.

  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و کودهای دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.

  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.

  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

لیست-توصیه-کودی-باغات.png

دستورالعمل مصرف کود