.

.

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

۷ الی ۱۵ روز بعد از کاشت بذر یا نهال

کود آبیاری

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۲ کیلوگرم

کود پودری روی ۲۰ ٪

۲ کیلوگرم

رشد ساقه

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۴ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲ کیلوگرم

کود مایع نیتروژن ۲۰ ٪

۴ لیتر

یک ماه قبل از اولین برداشت

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

بعد از برداشت

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۳ (روی+بر)

۲ لیتر

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۵۰۰ گرم

۲ بار آبیاری در طی هفت روز بعد از مرحله ۴

کود آبیاری

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۲ کیلوگرم

کود پودری روی ۲۰ ٪

۲ کیلوگرم

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

بعد از ۱۰ روز از برداشت

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

۱ کیلوگرم

۲ بار آبیاری در طی هفت روز بعد از مرحله ۶

کود آبیاری

کود مایع کلات کلسیم ۷٪

۲ لیتر

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲ کیلوگرم

کود پودری کلات منیزیم ۷٪

۱ کیلوگرم

بعد از ۱۰ روز

از مرحله ۶

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

یک بار آبیاری در طی هفت روز بعد از مرحله ۸

کود آبیاری

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲ کیلوگرم

کود مایع سپهر ۴ (آهن+روی+منگنز)

۲ لیتر

کود مایع نیتروژن ۲۰ ٪

۲ لیتر

بعد از ۱۰ روز

از مرحله ۸

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود مایع پتاسیم ۱۰ ٪ غنی شده

۱ لیتر


توضیحات:

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

لیست-توصیه-کودی-باغات.pngدستورالعمل مصرف کود