توصیه کودی عمومی در درخت مورینگا بازای یک هکتار :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

۷ الی ۱۵ روز بعد از کاشت بذر یا نهال

کود آبیاری

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۲ کیلوگرم

کود پودری روی ۲۰ ٪

۲ کیلوگرم

رشد ساقه

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۴ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲ کیلوگرم

کود مایع نیتروژن ۲۰ ٪

۴ لیتر

یک ماه قبل از اولین برداشت

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

بعد از برداشت

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۳ (روی+بر)

۲ لیتر

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۵۰۰ گرم

۲ بار آبیاری در طی هفت روز بعد از مرحله ۴

کود آبیاری

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۲ کیلوگرم

کود پودری روی ۲۰ ٪

۲ کیلوگرم

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

بعد از ۱۰ روز از برداشت

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

۱ کیلوگرم

۲ بار آبیاری در طی هفت روز بعد از مرحله ۶

کود آبیاری

کود مایع کلات کلسیم ۷٪

۲ لیتر

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲ کیلوگرم

کود پودری کلات منیزیم ۷٪

۱ کیلوگرم

بعد از ۱۰ روز از مرحله ۶

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

یک بار آبیاری در طی هفت روز بعد از مرحله ۸

کود آبیاری

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲ کیلوگرم

کود مایع سپهر ۴ (آهن+روی+منگنز)

۲ لیتر

کود مایع نیتروژن ۲۰ ٪

۲ لیتر

بعد از ۱۰ روز از مرحله ۸

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود مایع پتاسیم ۱۰ ٪ غنی شده

۱ لیتر

توضیحات:

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.

  • توصیه میشود آنالیز خاک و برگ جهت استفاده از توصیه کودی مورد ارزیابی  قرار گیرد.

  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و کودهای دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.

  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.

  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

لیست-توصیه-کودی-باغات.png

دستورالعمل مصرف کود