توصیه کودی عمومی در درختان مرکبات :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

تورم جوانه 

محلول پاشی

کود سپهر ۳ (روی+بر+ازت)

۲ لیتر

کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره 

۱ کیلوگرم

اولین آبیاری بعد از گلدهی

محلول پاشی

کود کلات روی ۲۰ ٪

۱-۲ کیلوگرم

کود آبیاری

کود فسفر قابل جذب ۲۵ ٪

۴-۶ کیلوگرم

کود پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۴-۶ کیلوگرم

کود NPK+TE مایع

۶ لیتر

کود منگنز کمپلکس شده ۱۸ ٪

۲ کیلوگرم

بعد از ریزش گلبرگ

محلول پاشی

کود کلات آهن ۱۰٪

۲ کیلوگرم

فندقی شدن

محلول پاشی

کود پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

۱۵ روز بعد از مرحله ۵

محلول پاشی

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۲-۳ لیتر

در طول زمان حجم گرفتن میوه

محلول پاشی

کود پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱-۲ کیلوگرم

اواسط حجم گرفتن میوه

محلول پاشی

کود منگنز کمپلکس شده ۱۸ ٪

۱ کیلوگرم

یکماه قبل از برداشت

محلول پاشی

کود سپهر ۵ (کلسیم+بر+ازت)

۲ لیتر

توضیحات:

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.

  • توصیه میشود آنالیز خاک و برگ جهت استفاده از توصیه کودی مورد ارزیابی و انجام قرار گیرد.

  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و کودهای دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.

  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.

  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

لیست-توصیه-کودی-باغات.png

دستورالعمل مصرف کود