.

.

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

تورم جوانه

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۳ (روی+بر+ازت)

۲ لیتر

کود مایع سوپر میکرو کامل ۱۱ عنصره

۲ لیتر

بعد از ریزش گلبرگ ها

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

۱ الی ۲ کیلوگرم

ابتدای تشکیل میوه

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

۱۵ روز بعد

محلول پاشی

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۲ لیتر

حجم گرفتن میوه

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

یکماه قبل از برداشت

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۵ (کلسیم+بر)

۲ لیتر

بعد از برداشت

محلول پاشی

کود پودری کلات روی ۲۰ ٪ 

۱ الی ۲ کیلوگرم


توضیحات:

  • برنامه کودی فوق شامل زمان و مراحل مهم محلول پاشی به صورت عمومی برای محصولات باغی و درختان می باشد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در حداقل ۶۰۰ لیتر یا حداکثر ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

لیست-توصیه-کودی-باغات.pngدستورالعمل مصرف کود