توصیه کودی عمومی محلول پاشی در باغات و درختان میوه بازای یک هکتار :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

تورم جوانه

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۳ (روی+بر+ازت)

۲ لیتر

کود مایع سوپر میکرو کامل ۱۱ عنصره

۲ لیتر

بعد از ریزش گلبرگ ها

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

۱ الی ۲ کیلوگرم

ابتدای تشکیل میوه

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

۱۵ روز بعد

محلول پاشی

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۲ لیتر

حجم گرفتن میوه

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

یکماه قبل از برداشت

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۵ (کلسیم+بر)

۲ لیتر

بعد از برداشت

محلول پاشی

کود پودری کلات روی ۲۰ ٪ 

۱ الی ۲ کیلوگرم

توضیحات:

  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و کودهای دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.

  • در صورت بروز کمبودهای عناصر امکان تکرار مراحل یا تغییر آن مقدور می باشد.

  • محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

لیست-توصیه-کودی-باغات.png

دستورالعمل مصرف کود