.

.

این توصیه های کودی و برنامه های غذایی به صورت عمومی و در جهت استفاده از محصولات تولیدی شرکت فن آور سپهر پارمیس در محصولات باغی به تفکیک زیر می باشد.


%D8%A7%D9%93%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86.jpg

توصیه کودی زیتون

آیکون-گردو.jpg

توصیه کودی گردو

%D8%A7%D9%93%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA.jpg

توصیه کودی مرکبات

%D8%A7%D9%93%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1.jpg

توصیه کودی انگور

%D8%A7%D9%93%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87.jpg

توصیه کودی پسته

%D8%A7%D9%93%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7.jpg

توصیه کودی مورینگا

%D8%A7%D9%93%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7.jpg

توصیه کودی خرما

%D8%A7%D9%93%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B2.jpg

توصیه کودی موز

%D8%A7%D9%93%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1.jpg

توصیه کودی انار

آیکون-سیب.jpg

توصیه کودی سیب

آیکون-درختان-میوه.jpg

محلول پاشی باغات


 جهت دریافت مشاوره های تخصصی و دریافت راهنمایی های بیشتر با بخش فنی تماس بگیرید.