.

.

توصیه کودی سیب

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

اواخر زمستان

چالکود

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۱۰۰ گرم

کود پودری کلات روی ۲۰ ٪ 

۵۰ گرم

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۵۰ گرم

کود پودری منگنز کمپلکس شده ۱۸٪

۲۵ گرم

کود پودری کلات مس ۱۵٪ 

۱۰ گرم

کود پودری کلات منیزیم ۷٪

۱۰ گرم

کود پودری کلات آهن ۱۰٪+ماده آلی

۱۰۰ گرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱۰۰ گرم

تورم جوانه  ، قبل از گلدهی

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۳ (روی+بر+ازت)

۲ لیتر

کود مایع سوپر میکرو کامل ۱۱ عنصره

۲ لیتر

کود آبیاری

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۴ الی ۶ کیلوگرم

کود پودری کلات روی ۲۰ ٪ 

۴ الی ۶ کیلوگرم

بعد از ریزش گلبرگ ها

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

۱ الی ۲ کیلوگرم

فندقی شدن

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

کود آبیاری

کود مایع سپهر ۴ (آهن+روی+منگنز)

۶ الی ۸ لیتر

کود پودری کلات منیزیم ۷٪

۲ الی ۴ کیلوگرم

۱۵ روز بعد

محلول پاشی

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۲ لیتر

در طول زمان حجم گرفتن محصول (قابل تکرار)

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

اواسط حجم گرفتن محصول

محلول پاشی

کود پودری منگنز کمپلکس شده ۱۸٪

۱ کیلوگرم

یکماه قبل از برداشت

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۵ (کلسیم+بر)

۲ لیتر

توضیحات :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • تکرار محلول پاشی کلسیم و پتاسیم در صورت بروز کمبود و نیاز غذایی امکان پذیر می باشد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.
  • جهت چالکود در اواخر زمستان میبایست ۲ الی ۴ چاله در ابعاد ۴۰ × ۴۰ سانتی متر و با عمقی که به ریشه آسیب نرسد در سایه انداز درخت حفر گردد و پس از ترکیب نمودن کودها به داخل حفره ها برگردانده شود.