.

.

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

تورم جوانه

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۳ (روی+بر+ازت)

۲ لیتر

کود مایع سوپر میکرو کامل۱۱عنصره

۱ لیتر

آبیاری قبل از بازشدن شکوفه ها

کود آبیاری

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۲ الی ۴  کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲ کیلوگرم

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۳ کیلوگرم

کود پودری کلات منیزیم ۷ ٪

۲ کیلوگرم

کود پودری روی ۲۰ ٪

۲ کیلوگرم

آبیاری فروردین ماه

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۳ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۳ کیلوگرم

حبابوک یا ارزنی شدن

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰ ٪

۱ الی ۲  کیلوگرم

۲ هفته بعد

محلول پاشی

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۲-۳ لیتر

اواسط کیمری یا فندقی شدن

کود آبیاری

کود NPK+TE مایع

۶ لیتر

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۴ کیلوگرم

اواخر کیمری یا فندقی شدن

کود آبیاری

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۴ کیلوگرم

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۴ کیلوگرم

خلال یا خارک مرحله شروع قرمز شدن

کود آبیاری

کود ترکیبی سپهر ۴

۶ لیتر

محلول پاشی

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

قهوه ای شدن رطب

محلول پاشی

کود سپهر ۵ (کلسیم+بر)

۲-۳ لیتر


توضیحات:

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

لیست-توصیه-کودی-باغات.pngدستورالعمل مصرف کود