توصیه کودی عمومی در نخیلات بازای یک هکتار :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

تورم جوانه

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۳ (روی+بر+ازت)

۲ لیتر

کود مایع سوپر میکرو کامل۱۱عنصره

۱ لیتر

آبیاری قبل از بازشدن شکوفه ها

کود آبیاری

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۲ الی ۴  کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲ کیلوگرم

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۳ کیلوگرم

کود پودری کلات منیزیم ۷ ٪

۲ کیلوگرم

کود پودری روی ۲۰ ٪

۲ کیلوگرم

آبیاری فروردین ماه

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۳ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۳ کیلوگرم

حبابوک یا ارزنی شدن

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰ ٪

۱ الی ۲  کیلوگرم

۲ هفته بعد

محلول پاشی

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۲-۳ لیتر

اواسط کیمری یا فندقی شدن

کود آبیاری

کود NPK+TE مایع

۶ لیتر

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۴ کیلوگرم

اواخر کیمری یا فندقی شدن

کود آبیاری

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۴ کیلوگرم

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۴ کیلوگرم

خلال یا خارک مرحله شروع قرمز شدن

کود آبیاری

کود ترکیبی سپهر ۴

۶ لیتر

محلول پاشی

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

قهوه ای شدن رطب

محلول پاشی

کود سپهر ۵ (کلسیم+بر)

۲-۳ لیتر

توضیحات:

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.

  • توصیه میشود آنالیز خاک و برگ جهت استفاده از توصیه کودی مورد ارزیابی  قرار گیرد.

  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و کودهای دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.

  • حداکثر دوز در کودآبیاری مناسب آبیاری سنتی و غرقابی بوده و حداقل دوز مناسب آبیاری سیستمی و قطره ای است.

  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.

  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

لیست-توصیه-کودی-باغات.png

دستورالعمل مصرف کود