توصیه کودی عمومی توت فرنگی بازای یک هکتار :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

بوته بندی

محلول پاشی

کود فسفر قابل جذب ۲۵٪

۱ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

قبل از  گل دهی

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۳ (روی+بر+ازت)

۲ لیتر

پس از تشکیل میوه

کود آبیاری

کود پتاسیم ۳۵ ٪

۳ کیلوگرم

کود مایع NPK+TE

۴ لیتر

پس از تشکیل میوه

محلول پاشی

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۲ لیتر

حجم گرفتن و رشد میوه

کود آبیاری

کود فسفر قابل جذب ۲۵٪

۱ کیلوگرم

کود  کلات منیزیم ۷ ٪

۱ کیلوگرم

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۳ کیلوگرم

بعد از هر چین

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

۱ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

توضیحات:

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.

  • توصیه میشود آنالیز خاک و برگ جهت استفاده از توصیه کودی مورد ارزیابی  قرار گیرد.

  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و کودهای دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.

  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

  • نسبت های توصیه شده برای کودآبیاری با در نظر گرفتن سیستم آبیاری قطره ای می باشد، برای کودآبیاری در آبیاری های سنتی (غرقابی) به علت هدر رفت بیشتر پیشنهاد میشود مقادیر بالاتری از کودهای توصیه شده استفاده گردد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.

لیست-توصیه-کودی-زراعی.png

دستورالعمل مصرف کود