توصیه کودی عمومی برنج بازای یک هکتار :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود

میزان مصرف

بعد از انتقال نشاء

کود آبیاری

کود مایع فسفر ۹ ٪

۴-۶ لیتر

کود مایع سوپر میکرو کامل ۱۱ عنصره

۴-۶ لیتر

یک ماه بعد از انتقال نشاء

کود آبیاری

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲-۴ کیلوگرم

کود مایع فسفر ۹ ٪

۴-۶ لیتر

کود مایع مخصوص برنج

۴-۶ لیتر

کود پودری کلات منیزیم ۷ ٪

۲ کیلوگرم

قبل از پنجه زنی

محلول پاشی

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۲ لتیر

اوایل به ساقه رفتن

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۲-۴ کیلوگرم

کود پودری کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

۲-۴ کیلوگرم

به خوشه رفتن

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۴ کیلوگرم

کود پودری کلات منیزیم ۷ ٪

۲ کیلوگرم

کود مایع مخصوص برنج

۴-۶ لیتر

توضیحات:

  • توصیه فوق به صورت عمومی بوده و با کمبود عناصر و شرایط مختلف قابل تغییر می باشد.

  • کودهای ازته و فسفاته (کودهای پایه) طبق سنوات قبل داده شود.

  • برای استفاده از کود حیوانی حتما نوع پوسیده و مرغوب آن استفاده گردد.

  • محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • دوز محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.
  • مراحل ۴ و ۵ قابل تکرار در فواصل ۱۰ روز می باشد.

لیست-توصیه-کودی-زراعی.png

دستورالعمل مصرف کود