.

.

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

تورم جوانه

محلول پاشی

کود سپهر ۳ (روی+بر+ازت)

۲ لیتر

کود مایع سوپر میکرو کامل ۱۱ عنصره

۱ لیتر

قبل از گلدهی

کود آبیاری

کود مایع فسفر ۹ ٪

۶ لیتر

کود پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۴ کیلوگرم

کود کلات روی ۲۰ ٪

۲ کیلوگرم

کود کلات منیزیم ۷ ٪

۲ کیلوگرم

بعد از ریزش گلبرگها

محلول پاشی

کود کلات آهن ۱۰ ٪

۱-۲ کیلوگرم

زمان تشکیل غوره

محلول پاشی

کود پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

۱۰ روز بعد

محلول پاشی

کود کلات منیزیم ۷ ٪

۱ کیلوگرم

حجم گیری میوه

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۵ (کلسیم+بر)

۲ لیتر


توضیحات:

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.

  • توصیه میشود آنالیز خاک و برگ جهت استفاده از توصیه کودی مورد ارزیابی  قرار گیرد.

  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و کودهای دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.

  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.

  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.


لیست-توصیه-کودی-باغات.pngدستورالعمل مصرف کود