.

.

توصیه کودی انار

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

تورم جوانه

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۳ (روی+بر+ازت)

۲ لیتر

کود مایع سوپر میکرو کامل۱۱عنصره

۱ لیتر

همزمان با مرحله اول

کود آبیاری

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۴  کیلوگرم

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۴  کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۳ کیلوگرم

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۶ لیتر

بعد از ریزش گلبرگها

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰ ٪

۱ الی ۲ کیلوگرم

۲ هفته بعد

محلول پاشی

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ الی ۲ کیلوگرم

گردوئی شدن

کود آبیاری

کود NPK+TE مایع

۶ لیتر

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۶ لیتر

کود ترکیبی سپهر ۴

۶ لیتر

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱ الی ۲ کیلوگرم

۲ هفته بعد

محلول پاشی

کود  کلات منیزیم ۷ ٪

۱ کیلوگرم

یکماه قبل از برداشت

محلول پاشی

کود سپهر ۵ (کلسیم+بر)

۲-۳ لیتر

توضیحات :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • تکرار محلول پاشی کلسیم و پتاسیم در صورت بروز کمبود و نیاز غذایی امکان پذیر می باشد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.