توصیه کودی عمومی درختان انار بازای یک هکتار :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

تورم جوانه

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۳ (روی+بر+ازت)

۲ لیتر

کود مایع سوپر میکرو کامل۱۱عنصره

۱ لیتر

همزمان با مرحله اول

کود آبیاری

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۴  کیلوگرم

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۴  کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۳ کیلوگرم

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۶ لیتر

بعد از ریزش گلبرگها

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰ ٪

۱ الی ۲ کیلوگرم

۲ هفته بعد

محلول پاشی

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ الی ۲ کیلوگرم

گردوئی شدن

کود آبیاری

کود NPK+TE مایع

۶ لیتر

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۶ لیتر

کود ترکیبی سپهر ۴

۶ لیتر

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱ الی ۲ کیلوگرم

۲ هفته بعد

محلول پاشی

کود  کلات منیزیم ۷ ٪

۱ کیلوگرم

یکماه قبل از برداشت

محلول پاشی

کود سپهر ۵ (کلسیم+بر)

۲-۳ لیتر

توضیحات:

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.

  • توصیه میشود آنالیز خاک و برگ جهت استفاده از توصیه کودی مورد ارزیابی  قرار گیرد.

  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و کودهای دامی پوسیده مرغوب طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.

  • تکرار محلول پاشی کلسیم و پتاسیم در صورت بروز کمبود و نیاز غذایی امکان پذیر می باشد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.

  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

لیست-توصیه-کودی-باغات.png

دستورالعمل مصرف کود