کود مخصوص کاکتوس

مرجع:

این کود شامل۵ عنصر به‌صورت یون‌های قابل‌جذب (Fe، Zn، Mn، P، N) است و جهت رشد و طراوت گياه كاكتوس مورداستفاده قرار می‌گیرد.

زمان و نحوه مصرف:
۳۰ قطره در نیم لیتر آب رقیق گردد و به ازای آب مصرفی گیاه هر ۱۵ روز برای گلدان های بزرگ و هر ۳۰ روز برای گلدان های کوچک از ترکیب تهیه شده استفاده شود.

مرجع ویژه

4 دیگر محصول در همین شاخه