کود مایع نیتروژن ۲۰٪ قابل جذب

مرجع: شرکت فن آور سپهر پارمیس

کود نیتروژن ۲۰٪ قابل جذب مایع به صورت یون آزاد  و سریع الجذب تولید شده و برای تولید محصول سالم از لحاظ عدم تجمع نیترات، مناسب است.

اهیمت و معرفی محصول:

ازت یا نیتروژن جزو عناصر اولیه و پایه برای رشد تمامی گیاهان محسوب می شود. نیتروژن عنصری ضروری برای رشد بوده که جزء تشکیل‌دهنده اولیه برای ترکیبات آلی زیادی نظیر اسیدهای آمینه و اسیدهای نوکلئیک است. یکی از معضلات برطرف کردن نیاز نیتروژن مصرف بی رویه از کودهای ازته بوده که باعث افزایش نیترات در گیاهان و بالاخص قسمت های خوراکی آن شده که میتواند اثرات سوء و مضرات بیشماری در سلامت انسان داشته باشد. استفاده از این محصول که حاوی یون آزاد است، باعث جذب کامل تر عنصر نیتروژن و تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه می شود و به بهینه شدن مصرف کودهای ازته در طول دوره رشد کمک می نماید.


مزایای مصرف:

  • قابلیت جذب کامل

  • عدم انجام فرآیند نیترفیکاسیون

  • دارای یون آزاد نیتروژن


نقش ازت در گیاه:

مؤثرترین عنصر در رشد رویشی گیاهان است.

در ساختمان کلروفیل به‌صورت پروتئین وجود داشته و برای کربن گیری ضروری ، و بازسازی کلروفیل و رنگ سبز گیاه را به ‌سرعت انجام می‌دهد.

جزء تشکیل‌دهنده اولیه برای ترکیبات آلی زیادی نظیر اسیدهای آمینه و اسیدهای نوکلئیک است.

در ترکیبات پروتئینی، ترکیبات حدفاصل متابولیسمی، ترکیبات انتقال‌دهنده انرژی موثر است.

به‌عنوان کوآنزیم در بسیاری از فرایندهای آنزیمی نقش مؤثری دارد.


عناصر غذایی در محصول مایع:

نیتروژن کل ۲۰ ٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

 ۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی :  ۸-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی :  ۱۲-۸ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده با توجه به نوع و نیاز گیاه، میزان کمبود قابل تغییر است.

تماس-با-ما.png

شرکت فن آور سپهر پارمیس

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه