کود مایع فسفر قابل حذب ۹٪

مرجع: شرکت فن آور سپهر پارمیس

کود فسفر ۹٪ قابل جذب مایع با نیتروژن به صورت یون های آزاد فسفر و با قابل جذب تولید شده که منجر به تسریع جذب عنصر فسفر در خاک و گیاه می شود.

اهمیت و معرفی محصول:
فسفر یکی از عناصر ضروری براي جوانه زدن بذر، فتوسنتز، شکل گیری پروتئين، رشد و متابوليسم است. اغلب خاكهاي ايران عمدتاً آهكي است لذا  كمبود فسفر شايعی دارد، اما استمرار در مصرف کودهای فسفاته با مقادیر بی رویه باعث انباشت کادمیوم و تجمع آن در محصولات کشاورزي شده که موجب سمیت و بروز بیماريهاي حاد و مزمن در انسان میشود. مصرف بیش از حد فسفر باعث کاهش جذب عناصر دیگری مانند آهن و روی نیز می گردد و باتوجه به حرکت آهسته عنصر فسفر و تثبیت آن در خاک، لزوم استفاده از کودهای فسفر با قابلیت جذب بیشتر اهمیت دارد. این محصول حاوی یونهای آزاد فسفر بوده که با مصرف پائین، باعث جذب حداکثری، تأمین فسفر مورد نیاز گیاه، افزایش ریشه زایی و عدم تثبیت فسفر در خاک میگردد.


مزایای مصرف:

  • افزایش ریشه زایی

  • جذب حداکثری و عدم تثبیت در خاک

  • حاوی یون آزاد فسفر با خلوص بالا

  • قابل جذب بلافاصله بعد از جوانه زنی


نقش عنصر فسفر در گیاه:

  • حائز اهمیت در تولید و انتقال انرژی در گیاه

  • مؤثر در رشد و توسعه ريشه، گل‌دهی، ميوه دهي و زودرس شدن محصول

  • اثربخش در تولید اندام‌های زایشی

  • مؤثر در ساختمان نوكلئيك اسیدها

  • ضروري براي جوانه زدن بذر، فتوسنتز، شکل‌گیری پروتئين، رشد و متابوليسم


آنالیز عناصر غذایی در محصول مایع:

نیتروژن کل ۵٪

فسفر قابل جذب ۹٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی : ۹-۶ لیتر در هکتار

فسفر پودری

شرکت فن آور سپهر پارمیس

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه