کود مایع روی ۱۰٪

مرجع:

کود مایع روی ۱۰٪ حاوی نیتروژن پیشگیری کننده و درمان کننده کمبود عنصر روی می باشد.

اهمیت و معرفی محصول:

عنصر روی جزو ریزمغذی های مهمی است که عامل ساخت آنزیم‌ها در گیاه بوده و براي متابوليسم كربوهيدرات و سنتز  پروتئين ضروري است. این عنصر نقش مهمی در عمل گرده‌افشانی و لقاح، توليد دانه و بلوغ ایفا میکند. همچنین برای سوخت ‌و ساز اکسین و هورمون‌های رشد گیاه ضروری می باشد.فقر شدید عنصر روی علاوه بر خاک های ایران گسترش جهانی داشته و مصرف بی رویه کودهای فسفاته و خاک های آهکی از عوامل مهمی هستند که باعث کمبود عنصر روی میگردند. این محصول با فرمولاسیون ویژه و خلوص بالای عنصر روی موجب رفع کمبود این عنصر در خاک و گیاه می شوددرمان کننده فقر عنصر روی می باشد و باعث بهبود پنجه زنی در گیاهان زراعی و افزایش کمی محصولات باغی و زراعی می گردد. توصیه میشود این محصول قبل از گل دهی استفاده شود.


مزایای مصرف:

درمان فقر شدید عنصر روی در گیاه

افزایش میزان هورمون های رشد گیاه مانند اکسین

بهبود گل دهی مؤثر در عمل گرده افشانی و لقـاح

بهبود پنجه زنی در گیاهان زراعی

مناسب محلوپاشی زمان تورم جوانه و پس از برداشت


نقش روی در گياه:

عامل ساخت آنزیم‌ها در گیاه بوده و براي متابوليسم كربوهيدرات و سنتز پروتئين ضروري است.

نقش مهم در عمل گرده‌افشانی و لقاح، توليد دانه و بلوغ ایفا میکند.

برای سوخت ‌و ساز اکسین و هورمون‌های رشد گیاه الزامی است.


آنالیز عناصر غذایی در محصول مایع:

نیتروژن کل  ۵٪

روی محلول  ۱۰٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی : ۸-۶ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه