کود ترکیبی سپهر ۴ (K+Fe+Zn+Mn)

مرجع:

این کود ترکیبی مایع باعث درمان کمبود عناصر پتاسیم آهن،روی و منگنز شده و در ارتقای کیفیت محصولات نقش اساسی ایفا میکند.

مزایای مصرف:

دارای کمپلکس آهن روی منگنز

تحریک هورمون های رشد

حفظ تعادل رشد رویشی و زایشی


اهمیت :

تحقیقات نشان داده است که استفاده از این ترکیب نقش مهمی در فعالیت های آنزیمی و فرایندهای متابولیسمی گیاه دارد. با توجه به کمبود این عناصر در خاک های قلیایی این محصول برطرف کننده همزمان کمبود عناصر آهن، روی و منگنز می باشد. این ترکیب در ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت درشتی و بازارپسندی محصولات نقش بسزایی دارد.


آنالیز ترکیب عناصر غذایی:

نیتروژن کل ۴٪

پتاسیم محلول ۱/۷٪

آهن محلول ۲٪

روی محلول ۴٪

منگنز محلول ۲ ٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی :  ۸-۶ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

8 دیگر محصول در همین شاخه