کود ترکیبی سپهر ۳ (روی+بر+نیتروژن)

مرجع:

این ترکیب کودی مایع بر اساس تحقیقات موجب افزایش شگرف گلدهی و جلوگیری از ریزش شکوفه ها می شود و نتایج بسیار درخشانی را در افزایش کمی محصول دارد.

مزایای مصرف:

افزایش شگرف میزان گل دهی

کاهش ریزش شکوفه ها

افزایش کمیت محصولات زراعی و باغی و خوشه ای شدن


اهمیت :

با توجه به تحقیقات محلول پاشی این ترکیب و تاثیرات مثبت عناصر روی و بُر در مرحله تورم جوانه ها و قبل از گل دهی به دلیل نیاز زیاد جوانه ها بسیار حائز اهمیت است. مابین مرحله شروع به رشد بخش هوایی درخت و شروع فعالیت سیستم ریشه ای برای جذب عناصر غذایی، یک اختلاف فاز یک تا دو هفته ای وجود دارد که این ترکیب می تواند باعث افزایش گل‌دهی، جلوگیری از ریزش شکوفه و تبدیل عمده گل‌ها به میوه به دلیل انجام لقاح بهتر گردد.


آنالیز ترکیب عناصر غذایی:

نیتروژن کل ۳٪

روی محلول ۶٪

بر محلول ۰/۶۵ ٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی :  ۸-۶ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

دانلود

کاتالوگ تک صفحه ای

دانلود (357.03k)

8 دیگر محصول در همین شاخه