کود مخصوص کلزا

مرجع:

دارای ترکیب متعادل از عناصر غذایی مورد نیاز کلزا بوده که باعث افزایش گل دهی و طول ساقه ، افزایش غلاف دهی و جلوگیری از ریزش دانه های روغنی میگردد.

زمان مصرف:

سبز شدن بذر و استقرار بوته ساقه رفتن، قبل از گل دهی، اوایل غلاف دهی


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۶۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

۴-۶ لیتر در هکتار 

مقادیر توصیه شده بر اساس میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

14 دیگر محصول در همین شاخه