کود مخصوص پیاز

مرجع:

این محصول تقویت کننده عمومی محصول پیاز بوده که باعث افزایش دوام انبارداری، بهبود سایز محصول، افزایش مرغوبیت و بازارپسندی می شود.

زمان مصرف:

پس از انتقال نشاء، ۶-۴ برگی و شروع رشد پیاز


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۶۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

۴-۶ لیتر در هکتار 

مقادیر توصیه شده بر اساس میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

14 دیگر محصول در همین شاخه