کود مخصوص هندوانه

مرجع:

این کود بهبود دهنده رشد و تقویتی بوته ها بوده و سازگار با تمام کودهای رایج بوده که اثرات آنها را بیشتر مینماید.

زمان مصرف:
جوانه زنی، ۵-۴ برگی، ۱۰-۸ برگی، قبل از گل دهی، پس از تشکیل میوه و آغاز قرمز شدن گوشت میوه


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:
۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۶۰۰ لیتر آب


نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:
۴-۶ لیتر در هکتار
مقادیر توصیه شده بر اساس میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

14 دیگر محصول در همین شاخه