کود مخصوص زعفران

مرجع:

کود اختصاصی رشد محصول زعفران میباشد که از نتیجه مصرف آن باعث افزایش تولید کلاله زعفران، افزایش تعداد و وزن پیازها ، بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول زعفران میشود.

زمان مصرف:

آب کولش، زاج آب، اوایل بهمن تا نیمه اسفند


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۶۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

 ۶-۴ لیتر در هکتار 

مقادیر توصیه شده بر اساس میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

14 دیگر محصول در همین شاخه